top of page
Gwarchodlu Diogelwch

POLISI PREIFATRWYDD

Mae cytundeb Polisi Preifatrwydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith os ydych yn casglu data personol am eich ymwelwyr safle. Addaswch fanylion eich polisi i adlewyrchu'r camau sydd ar waith i ddiogelu gwybodaeth eich defnyddwyr.

Diogelwch Bluestone  Cyf wedi ymrwymo i gydymffurfio â’i rwymedigaethau cyfreithiol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 (“GDPR”). Mae’r polisi hwn yn disgrifio sut rydym yn defnyddio ac yn diogelu’r wybodaeth a roddwch i ni.

Yn y polisi hwn, “ni”, “ni” neu “ein”, rydym yn cyfeirio at Bluestone Security  Cyf, ac fel y bo’n berthnasol unrhyw aelod o’n grŵp, gan gynnwys unrhyw is-gwmnïau, fel y’u diffinnir yn adran 1159 o Ddeddf Cwmnïau’r DU 2006, sef y rheolyddion data. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’n prosesu data personol pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau, yn ymweld â’n gwefannau neu gymwysiadau symudol neu’n rhyngweithio â ni fel arall.

Mae’n bwysig i ni brosesu a defnyddio eich data dim ond yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (“GDPR”, o ddyddiad gweithredu’r GDPR) neu, hyd at ddyddiad gweithredu’r GDPR, Deddf Diogelu Data 1998, (gyda’i gilydd y “Cyfreithiau Diogelu Data”) a’ch disgwyliadau, a bod yn dryloyw gyda chi o ran sut rydym yn prosesu ac yn defnyddio’ch data.

Bydd unrhyw newidiadau i’n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio i’n gwefan a, lle bo’n briodol, trwy hysbysiad e-bost.

Pa ddata personol rydym yn ei gasglu a'i brosesu?

Er mwyn i ni allu gweithredu ein busnes mae angen i ni gasglu data personol gan y rhai sy'n cyrchu ein gwefannau neu'n hadeiladau, yn cael cynhyrchion neu wasanaethau gennym ni, yn darparu cynhyrchion neu wasanaethau i ni, yn cael eu cyflogi gennym ni neu y mae gennym ni fel arall yn ymwneud â nhw yn ystod ein gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y data personol a gasglwn ac a ddefnyddiwn yn briodol at y diben hwn ac nad yw’n gyfystyr â tharfu ar breifatrwydd unigolyn. Mae’r adran hon yn nodi rhagor o fanylion am y mathau o ddata personol a gasglwn mewn amgylchiadau gwahanol a sut y caiff ei ddefnyddio gennym ni.

Ymwelwyr â'n gwefan

Os byddwch yn ymweld â’n gwefannau bydd eich data personol gan gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn a gwybodaeth gyswllt arall yn cael eu casglu os byddwch yn cofrestru i ddefnyddio’r wefan (lle mae angen cofrestru), tanysgrifio i un o’n gwasanaethau, postio deunydd neu ofyn am wasanaethau pellach. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi am wybodaeth os byddwch yn rhoi gwybod am broblem gyda gwefan.

Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi gwblhau arolygon a ddefnyddiwn at ddibenion ymchwil, er nad oes rhaid i chi ymateb iddynt.


Mae’n bosibl y byddwn yn casglu manylion eich ymweliadau â’n gwefannau gan gynnwys data traffig, data lleoliad, blogiau gwe a data cyfathrebu arall yn ogystal â manylion yr adnoddau y byddwch yn eu cyrchu. Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur gan gynnwys, lle bo ar gael, eich cyfeiriad IP, system weithredu a math o borwr. Defnyddir y wybodaeth hon ar gyfer gweinyddu system ac i adrodd gwybodaeth gyfanredol i'n hysbysebwyr.

Rydym yn defnyddio gwybodaeth a gedwir amdanoch yn y ffyrdd canlynol:

 • Sicrhau bod cynnwys o’n gwefannau yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi ac ar gyfer eich cyfrifiadur.

 • I ddarparu gwybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt gennym ni.

 • I gyflawni ein rhwymedigaethau sy'n deillio o unrhyw gontractau yr ymrwymir iddynt rhyngoch chi a ni.

 • Er mwyn caniatáu i chi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan fyddwch yn dewis gwneud hynny.

 • I roi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth.


Cwsmeriaid ac unigolion cysylltiedig

Rydym yn casglu data personol gan ein cwsmeriaid ac unigolion cysylltiedig lle bo angen i ddarparu ein gwasanaethau neu lle mae unigolyn wedi cydsynio fel arall i’w gasglu.

Gallwn ddefnyddio’r data personol a gesglir at ddibenion:

 • Darparu ein cynnyrch a gwasanaethau i chi neu'r sefydliad yr ydych yn ei gynrychioli.

 • Gweithredu gwasanaethau swyddfa gefn a gweinyddol sy'n gysylltiedig â darparu ein cynnyrch a'n gwasanaethau.

 • Rheoli perthnasoedd gan gynnwys drwy roi gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau a mynediad i gyhoeddiadau.


Cyflenwyr a darparwyr gwasanaethau trydydd parti (gan gynnwys contractwyr unigol)

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu data personol gan gynnwys eich enw, cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn a gwybodaeth gyswllt busnes arall at ddibenion derbyn gwasanaethau neu ddyfynbrisiau, rheoli perthnasoedd, darparu gwasanaethau i’n cleientiaid a gweithredu ein busnes.

Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio ac yn datgelu’r wybodaeth a gasglwn mewn modd y credwn sy’n angenrheidiol i’n galluogi i gyflawni ein busnes ac i dderbyn y gwasanaethau a ddarperir. Mae hyn yn cynnwys defnyddio gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â bilio, anfonebu, talu a gorfodi cyfreithiol.

Ymgeiswyr am swyddi

Os ydych yn cofrestru diddordeb mewn gwneud cais am swydd wag gyda Bluestone Security  Cyf neu gyflwyno cais am swydd wag byddwn yn casglu eich enw a manylion cyswllt gan gynnwys eich cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Mae’n bosibl y cesglir data personol manylach hefyd pan fyddwch yn destun proses fetio a all gynnwys manylion eich hanes cyflogaeth ac addysg, geirdaon, aelodaeth broffesiynol a chymwysterau, canlyniadau gwiriad credyd, canlyniadau gwiriadau cofnodion troseddol, manylion DVLA a dogfennau prawf hunaniaeth.

Bydd y wybodaeth a gasglwn yn cael ei defnyddio gennym ni i brosesu a symud eich cais yn ei flaen ac i gwblhau ein prosesau sefydlu pe baech yn mynd ymlaen i gael eich cyflogi neu eich cyflogi gennym ni.

Eich hawliau fel gwrthrych data

Fel gwrthrych data mae gennych hawliau penodol y gallwch eu harfer os ydym yn meddu ar, neu’n prosesu, eich data personol. Yn benodol:

 • Hawl mynediad – mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch.

 • Hawl cywiro – mae gennych hawl i gywiro data sydd gennym amdanoch sy’n anghywir neu’n anghyflawn.

 • Yr hawl i gael eich anghofio – mae gennych hawl, mewn rhai amgylchiadau, i ofyn i’r data sydd gennym amdanoch gael ei ddileu o’n cofnodion.

 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu – lle mae amodau penodol yn berthnasol mae gennych hawl i gyfyngu ar brosesu eich data personol.

 • Hawl hygludedd – mae gennych yr hawl i gael y data sydd gennym amdanoch wedi’i drosglwyddo i sefydliad arall.

 •  Hawl i wrthwynebu – mae gennych yr hawl i wrthwynebu rhai mathau o brosesu megis marchnata uniongyrchol.


I arfer yr hawliau hyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a nodir yn yr adran Gwybodaeth Gyswllt isod. Os bydd Bluestone Security Ltd yn gwrthod eich cais dan hawliau mynediad, byddwn yn rhoi rheswm i chi pam. Mae gennych hawl i gwyno fel yr amlinellir yn ein Trefn Gwyno.

Ar ba sail rydym yn prosesu data personol?

Byddwn ond yn prosesu data personol lle mae gennym sail gyfreithlon i wneud hynny. Bydd y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu data yn dibynnu ar natur y wybodaeth a gesglir a’r dibenion y caiff ei defnyddio gennym ni ond bydd yn un neu fwy o’r canlynol:

 • Caniatâd: rydych wedi rhoi eich caniatâd i ni brosesu eu data personol at ddiben penodol.

 • Contract: mae’r prosesu yn angenrheidiol ar gyfer contract sydd gennych gyda ni neu oherwydd eich bod wedi gofyn i ni gymryd camau penodol cyn ymrwymo i gontract.

 • Rhwymedigaeth gyfreithiol: mae'r prosesu yn angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.

 • Buddiannau hanfodol: mae'r prosesu yn angenrheidiol i amddiffyn bywyd rhywun.

 • Buddiannau cyfreithlon: mae’r prosesu yn angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon neu fuddiannau cyfreithlon trydydd parti.


Am ba mor hir rydym yn cadw data personol?

Byddwn ond yn cadw gwybodaeth bersonol am y cyfnod sy’n angenrheidiol i gyflawni’r dibenion y caiff ei chasglu a’i phrosesu ar ei chyfer, neu am gyfnod byrrach neu hirach a bennir gan gyfraith berthnasol neu ein polisïau a gweithdrefnau mewnol. Gellir gofyn am ragor o wybodaeth am ein polisi cadw drwy gysylltu â ni drwy'r wybodaeth a ddarperir yn yr adran Gwybodaeth Gyswllt isod.

Trosglwyddo a storio eich data

Mae’n bosibl y caiff y data a gasglwn gennych ei drosglwyddo i, a’i storio mewn cyrchfan y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (“AEE”), gan gynnwys Unol Daleithiau America. Gall hefyd gael ei brosesu gan staff sy’n gweithredu y tu allan i’r AEE sy’n gweithio i ni neu i un o’n cyflenwyr. Gall staff o'r fath ymwneud, ymhlith pethau eraill, â chyflawni archebion, prosesu manylion talu neu ddarparu gwasanaethau cymorth. Trwy gyflwyno eich data personol i ni, rydych yn cytuno i'r trosglwyddo, storio neu brosesu hwn. Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data’n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn.

Gwybodaeth a ddarperir trwy ein gwefannau

Mae'r holl wybodaeth a ddarperir trwy ein gwefan yn cael ei storio ar ein gweinyddion diogel. Lle rydym wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych wedi dewis) sy'n eich galluogi i gael mynediad i rannau penodol o'n gwefan, chi sy'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi beidio â rhannu cyfrinair ag unrhyw un.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy'r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a drosglwyddir i'n gwefan; mae unrhyw drosglwyddiad ar eich menter eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad heb awdurdod.

Datgelu eich gwybodaeth

Gallwn ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw aelod o’n grŵp, sy’n golygu Bluestone Security Ltd, ei is-gwmnïau ac is-ymgymeriadau o bryd i’w gilydd (fel y’i diffinnir yn Neddf Cwmnïau 2006).

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon o dan rai amgylchiadau gan gynnwys:

 • Efallai y byddwn yn darparu data personol i gleientiaid, cyflenwyr trydydd parti, darparwyr gwasanaeth, cynghorwyr proffesiynol a phartneriaid busnes eraill i'n galluogi i ddarparu neu dderbyn cynhyrchion neu wasanaethau.

 • Mewn cysylltiad â gweinyddu a gweithredu ein busnes efallai y byddwn yn darparu data personol i drydydd partïon sy’n darparu gwasanaethau cymorth gan gynnwys TG, cyllid a chyfrifyddu a gwasanaethau AD a gwasanaethau ymchwil, marchnata, datblygu busnes a gwasanaethau ymgynghori.

 • Os byddwn yn gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu asedau, mae'n bosibl y byddwn yn datgelu eich data personol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o'r fath.

 • Gallwn ddatgelu neu rannu eich data personol os ydym o dan ddyletswydd i wneud hynny er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol neu lle bo angen i orfodi unrhyw hawl gyfreithiol neu gytundeb cytundebol, neu i ddiogelu hawliau, eiddo, neu ddiogelwch Bluestone Security Services Ltd, ein gweithwyr, cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau, sefydliadau a chyrff eraill at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.


Dolenni i wefannau eraill

Gall ein gwefannau, o bryd i'w gilydd, gynnwys dolenni i ac o wefannau ein rhwydweithiau partner, hysbysebwyr a chysylltiadau.  Os dilynwch ddolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn.  Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn.

Newidiadau i'n Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd unrhyw newidiadau y gallwn eu gwneud i'n Hysbysiad Preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon ac rydym yn awgrymu eich bod yn edrych yn ôl yn aml i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau.

Gwybodaeth cyswllt 

Mae ein Swyddog Diogelu Data yn gyfrifol am reoli data personol o fewn y PSS ac am sicrhau y gellir dangos cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelu data ac arfer da. Dylid cyfeirio cwestiynau, sylwadau a cheisiadau am yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn neu ein casgliad neu ddefnydd o ddata personol at:

Y Swyddog Diogelu Data

Mae Bluestone Security Services Ltd

Glen View

Stryd y Glyn

Cwm Ogwr

Penybont

CF32 7AS

E-bost: Support@bluestonesecurityservices.co.uk

bottom of page